1. Zajęcia organizowane są przez Akademię Rozwoju Pasji Ewelina Górska (dalej: Organizator).
 2. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych wyznaczonych przez Organizatora.
 3. Uczestników zajęć oraz Rodziców obowiązują znajomość i przestrzeganie Regulaminu Akademii, jak również obiektów sportowych, na których odbywają się zajęcia.
 4. Dziecko zostaję przyjęte do Akademii na podstawie karty kwalifikacyjnej wypełnionej i podpisanej przez Rodzica (opiekuna prawnego) i zatwierdzonej przez Organizatora.
 5. Na zajęciach dziecko przebywa 90 minut pod opieką Organizatora.
 6. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć. Dlatego też prosimy o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do zajęć.
 7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem na salę sportową czy boisko.
 8. Każdy uczestnik posiada ważne ubezpieczenie oraz aktualne badania lekarskie w Karcie Zdrowia Sportowca
 9. Cena zajęć sportowych w wymiarze dwa razy w tygodniu wynosi 150zł od dziecka, jeden trening tygodniowo 80zł. Opłata za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach wynosi 18zł.
 10. Jeżeli dziecko dołączy do grupy w połowie miesiąca płaci połowę składki. Proporcjonalne rozliczanie odpłatności za zajęcia obowiązuje również w przypadku dołączania dziecka do grupy w trakcie miesiąca.
 11. W przypadku nieobecności dziecka na 1-4 treningach w danym miesiącu, odpłatność za zajęcia pozostaje bez zmian. W przypadku nieobecności dziecka na 5 lub więcej treningach w miesiącu, odpłatność za zajęcia za kolejny miesiąc
 12. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, zajęcia będą odrabiane w terminie i miejscu ustalonym przez Organizatora.
 13. Opłata za zajęcia następuje do 10-tego każdego miesiąca (za miesiąc z góry) poprzez wpłatę na konto bankowe:
  Akademia Rozwoju Pasji Ewelina Górska ul. Pogodna 40/27, 20-337 Lublin, 06 1240 2496 1111 0010 5926 1958 Bank PKO SA Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, Opłata za miesiąc ….. Grupa ….. .
 14. Organizator ma prawo nie dopuścić do zajęć dziecka w przypadku, gdy opóźnienia w płatności za zajęcia przekraczają 2 miesiące.
 15. W przypadku dłuższej nieobecności, należy powiadomić o tym Organizatora.
 16. O rezygnacji z zajęć należy powiadomić Organizatora.
 17. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z Organizatorem.
 18. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej i powiadomienia o tym rodziców (opiekunów) dziecka.
 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2016 roku.
 20. Pytania można kierować na adres: rekrutacja@arplublin.pl

Do pobrania: Karta kwalifikacyjna.